________________________________

»    Strona główna
________________________________

»    Pomoc Społeczna
________________________________


»    Świadczenia Rodzinne
________________________________


»    Dodatki Mieszkaniowe
________________________________


»    Pomoc dla uczniów
________________________________


»    Fundusz Alimentacyjny
________________________________


»    Wsparcie Rodziny
________________________________


»    Ochrona danych osobowych
________________________________


»    Kontakt
________________________________
   INFORMACJA

z dnia 2021-10-20    .Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

  1. dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności,

  2. osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych( Dz. U .z 2021 poz.573 ) albo

  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z art.5 i art.62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)

      • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m. in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
  INFORMACJA

z dnia 2021-06-01    .

Na podstawie art 130§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks Pracy (Dz. U. 2020 poz 1320 z późn zm) nakazującego pracodawcom wyznaczenie pracownikom dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, informujemy, że GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w  Świerczowie dnia 04 czerwca 2021 r. będzie  NIECZYNNY ponieważ  w/w dzień jest dniem wolnym za 1 maja 2021 r.  POWTÓRNY NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

z dnia 2020-10-30    .

Pomoc dla mieszkańców i Seniorów

Została uruchomiona dedykowana dla seniorów infolinia pod numerem telefonu
22 505 11 11. Dzwoniąc pod ten numer telefonu osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię
  POWTÓRNY NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

z dnia 2020-05-10    .

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Asystent Rodzin – umowa na zastępstwo
  NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

z dnia 2020-05-08    .

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Asystent Rodzin – umowa na zastępstwo
  Podstawowe informacje


Ośrodek obejmuje swoją pomocą zarówno materialną jak i doradczą, osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą wykorzystując własne środki możliwości, poprawić swojej trudnej sytuacji. Za takie sytuacje uznaje się:
  - ubóstwo,
  - sieroctwo,
  - bezdomność,
  - potrzebę ochrony macierzyństwa,
  - bezrobocie,
  - długotrwałą chorobę,
  - bezradność w sprawach opiekuńczo-rodzinnych i gospodarstwa domowego zwłaszcza rodzin wielodzietnych i niepełnych,
  - alkoholizm,
  - narkomanię,
  - trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
  - klęska żywiołowa lub ekologiczna.  Podstawowe formy pomocy1. Praca socjalna-jako szeroko rozumiane poradnictwo rodzinne i społeczne.

2. Zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych, które nie nabyły uprawnień do renty z systemów ubezpieczeń społecznych.

3. Zasiłki okresowe, dla osób i rodzin, majace na celu okresową pomoc materialną.

4. Pomoc w formie gorących posiłków dla uczniów szkół.

5. Zasiłki celowe i pomoc w naturze, mające na celu zapewnienie określonego rodzaju pomocy, przeznaczone na konkretny cel, na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej.