________________________________

»    Strona główna
________________________________

»    Pomoc Społeczna
________________________________


»    Świadczenia Rodzinne
________________________________


»    Dodatki Mieszkaniowe
________________________________


»    Pomoc dla uczniów
________________________________


»    Fundusz Alimentacyjny
________________________________


»    Wsparcie Rodziny
________________________________


»    Ochrona danych osobowych
________________________________


»    Kontakt
________________________________
 


  BON ENERGETYCZNY

z dnia 2024-07-10   .


Od dnia 1 sierpnia 2024 roku można ubiegać się o wypłatę BONU ENERGETYCZNEGO.

Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

Aby otrzymać ww. świadczenie należy w terminie do 30 września 2024 r. złożyć wniosek w formie papierowej bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej- opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wnioski złożone po dniu 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.


Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo , niezwłocznie po jego przyznaniu.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.


Bon energetyczny przysługuje :

 1. gospodarstwu domowemu jednoosobowemu , w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2 500 złotych na osobę,

 2. gospodarstwu domowemu wieloosobowemu , w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 700 złotych na osobę.


W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza wyżej wymienione progi dochodowe, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą , o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

W przypadku , gdy ustalona wysokość bonu energetycznego jest niższa niż 20 zł, bon ten nie przysługuje.


Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2023 roku.


BON ENERGETYCZNY przyznaje się w wysokości:

 1. 300 zł gospodarstwu domowemu jedoosobowemu;

 2. 400 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

 3. 500 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

 4. 600 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.


W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu- w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,


BON ENERGETYCZNY przyznaje się w wysokości:

 1. 600 zł gospodarstwu domowemu jedoosobowemu;

 2. 800 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

 3. 1000 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

 4. 1200 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.


 
 Wniosek na bon energetyczny  INFORMACJA

z dnia 2024-06-24   .


Informacjao zakończeniu procedury naboru

na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie, informuje że zakończono procedurę naboru na w/w stanowisko, w wyniku której nie dokonano rozstrzygnięcia naboru.

Uzasadnienie


W wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Pracownik socjalny nie wpłynęła żadna oferta.
  INFORMACJA
z dnia 2024-06-12   .


Kolonie letnie dla dzieci z rodzin rolników


Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w terminie 23 czerwiec 2024 r. - 1 lipiec 2024 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym FAMA-STA (pawilon C) ul. Kolobrzeska 32 w Mrzeżynie. Warunkiem uczestnictwa jest wiek dziecka 10-16 lat (wyłącznie dzieci urodzone po 1 stycznia 2008 r.)., uczestnicy muszą mieć aktualną legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną uczestnika (wg załączonego wzoru), dzieci rolników potwierdzenie uprawnień do świadczeń KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS), potwierdzenie dokonania wpłaty.

 • Uczestnik podlegający KRUS ponosi odpłatność w wysokości 750,00 (dla pierwszych 26 uczestników opłata wynosi 435,00 zł).

 • Uczestnik podlegający ZUS ponosi odpłatność w wysokości 1950,00 (dla pierwszych 26 uczestników opłata wynosi 1635,00 zł).

Wszelkich informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie tel. 774196123. Kartę kwalifikacyjną wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 5 czerwca 2024 r. do godz. 12.00 w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej. 
 Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku  OGŁOSZENIE
z dnia 2024-06-04    .


Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY
 
1. Wymiar czasu pracy – 1 etat
2. Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę


___________________________

DO POBRANIA

 
Ogłoszenie

 
Załącznik 1

 
Załącznik 2

 
Załącznik 3

 
Załącznik 4

 
Załącznik 5


Załącznik 6


Załącznik 7
  INFORMACJA
z dnia 2024-06-04    .

Informacja

o zakończeniu procedury naboru

na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie, informuje że zakończono procedurę naboru na w/w stanowisko, w wyniku której nie dokonano rozstrzygnięcia naboru.


Uzasadnienie


W wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Pracownik socjalny nie wpłynęła żadna oferta.  INFORMACJA
z dnia 2024-05-27    .  OGŁOSZENIE
z dnia 2024-04-03    .


Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY
 
1. Wymiar czasu pracy – 1 etat
2. Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę
3. Przewidywany termin zatrudnienia – 1 lipiec 2024 r.


___________________________

DO POBRANIA

 
Ogłoszenie

 
Załącznik 1

 
Załącznik 2

 
Załącznik 3

 
Załącznik 4

 
Załącznik 5

 
Załącznik 6

 
Załącznik 7
  INFORMACJA
z dnia 2024-03-05    .


"Opieka wytchnieniowa"

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie od 4 marca 2024 r. do 31 grudnia

2024 r. będzie realizował Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Program „Opieka wytchnieniowa” skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą dla 6 osób niepełnosprawnych. Program umożliwi uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, przez odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną przez zapewnienie czasowego zastępstawa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w roku 2024 wynosi - 708 godzin. Całkowity koszt dofinansowania Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 wynosi 36 108,00 zł i jest w całości finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.___________________________

DO POBRANIA  INFORMACJA
z dnia 2024-02-06    .


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie informuje, że w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. planowane jest przeprowadzenie "Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych". Powyższe działanie umożliwi poznanie obecnej skali bezdomności w Polsce. Projekt wymaga zaangażowania wszystkich służb i pozwoli na rzetelne przeprowadzenie liczenia. Pracownicy socjalni pracujący w swoich rejonach na bieżąco sprawdzają miejsca, gdzie mogą znajdować się takie osoby. W związku z powyższym problemem zwracamy się z prośbą do wszystkich o wszelkie informacje o zauważonych osobach bezdomnych, które mogą znajdować się w miejscach trudno dostępnych, pustostanach na terenie Gminy Świerczów.  Pozwyższe informacje prosimy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie tel. 774196123. Za wszelką uzyskaną pomoc bardzo dziękujemy.Monika Gasek
Zastępca Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerczowie


                                              


  ASYSTENT OSOBISTY OSOBY
z dnia 2024-01-28    ."Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie od 29 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. będzie realizował Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” skierowany jest do osób pełnoletnich, niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej realizowane będą dla 9 osób niepełnosprawnych.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

 • czynnościach samooobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,

 • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem,

 • umawianie wizyt domowych z lekarzem i pielęgniarką środowiskową,

 • inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowana liczba godzin usług asystenta dla osób niepełnosprawnych w roku 2024 wynosi - 4668 godzin. Całkowity koszt dofinansowania Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 wynosi 238 068,00 zł i jest w całości finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

  DODATEK OSŁONOWY 2024

Od 1 stycznia 2024 roku można ponownie ubiegać się o wypłatę dodatkuosłonowego

___________________________

DO POBRANIA
  OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024

z dnia 2023-11-07    .

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie informuje o możliwości  skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


__________________________________________

DO POBRANIA
  APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 2023-09-01    .

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli oraz do radnych, sołtysów oraz przedstawicieli osób prawnych Kościoła katolickiego i innych wyznań, aby w nadchodzącej zimie los osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w tym, w szczególności bezdomnych, osób starszych, samotnych, oraz niepełnosprawnych, dla których ciepło ludzka serdeczność i poczucie solidaryzmu społecznego pozwolą pokonać i złagodzić kłopoty. Proszę o zgłaszanie osób potrzebujacych pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie ul.Brzeska 15 nr telefonu 774196123 i 774746010.

Przypominamy, że pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu : ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Do udzielenia pomocy powinno być spełnione kryterium dochodowe oraz przynajmiej jedna z wymienionych przesłanek.

Osoby ubiegające się o pomoc powinny spełniać kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy:

1) dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości: 776,00 zł,

2) dla osoby w rodzinie w wysokości: 600,00 zł x ilość osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić pomocy celowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i kosztów leczenia, ogrzewania w tym opału, odzieży, niezbednych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontow i napraw w mieszkaniu.

 

   ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

z dnia 2023-09-01    .

WSTĘPNA REKRUTACJA DO PROGRAMU
"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2024


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn."Asystent osobisty osoby Niepełnosprawnej"- edycja 2024 do zgłoszenia udziału w ww. działaniu. Wcześniejsze zgłoszenia pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie gminy Świerczów zabezpieczyć środki finansowe na rok 2024.
 
Głównym celem programu AOON jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób  niepełnosprawnych jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 września 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świerczowie lub pod numerem telefonu 774196123

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: 

------>   Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej    <------


__________________________________________

 INFORMACJA  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

z dnia 2023-05-04    .

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Joanna Zając zamieszkała w Świerczowie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko Głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie zgłosiła się w/w kandydatka, która spełniła wymagania określone w naborze, jednocześnie wykazując się bardzo dużą wiedzą w powyższym zakresie.   __________________________________________

 INFORMACJA
  WYNIK NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

z dnia 2023-04-26    .

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymagania formalne.
Osobą zakwalifikowaną do II etapu rekrutacji tj. postępowania kwalifikacyjnego, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie spełniła oferta złożona przez Panią Joannę Zając zam. Świerczów.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono na dzień 2 maja 2023 r. o godzinie 10.00

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie, ul. Brzeska 15  pok. Nr 1

  POWTÓRNY NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

z dnia 2023-04-11    .

Określenie stanowiska pracy:
 
 - Nazwa stanowiska: Główny księgowy
 - Podległość służbowa: Kierownik GOPS w Świerczowie
 - Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
 - Umowa o pracę
 - Przewidywany termin zatrudnienia:  1 czerwiec 2023r.
__________________________________________

 Dokumenty

__________________________________________

   NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

z dnia 2023-03-23    .

Określenie stanowiska pracy:
 
 - Nazwa stanowiska: Główny księgowy
 - Podległość służbowa: Kierownik GOPS w Świerczowie
 - Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
 - Umowa o pracę
 - Przewidywany termin zatrudnienia:  1 czerwiec 2023r.
__________________________________________

 Dokumenty

__________________________________________

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Głównego księgowego
Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie
 
 
Wpłynęła jedna oferta ale kandydat nie spełniał wymogów w ogłoszeniu konkursu.
    PROGRAM RZĄDOWY „OPIEKAWYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023

z dnia 2023-02-21    .Gmina Świerczów przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.
”Opieka Wytchnieniowa ”- edycja 2023
Szczegóły programu dostępne na stronie:
 https//www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka wytchnieniowa- edycja 2023
Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Świerczów oraz umową zawartą z Wojewodą Opolskim przewidziano, że w 2023 r. program będzie realizowany do 31.12.2023 r.

Całkowita wartość dofinansowania z funduszu Solidarnościowego: 29 376,00  zł.
Całkowita wartość projektu 29 376,00 zł.
Skorzystają z niego osoby z orzeczeniem z znacznym stopniu niepełnosprawności.
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie obciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również  na załatwianie niezbędnych spraw.


__________________________________________

 Załącznik nr 6

__________________________________________

  Załącznik nr 7

  POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

 
z dnia 2023-02-02    .


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie z terenu województwa opolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Opolu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.
 
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe); 
- skrobiowe (makaron jajeczny),
- mleczne (mleko UHT),
- mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
- cukier (cukier biały), 
- tłuszcze (olej rzepakowy).
 
Pomoc żywnościowa trafiła do 194 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa opolskiego.
Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 3,92532 ton żywności;
- 700 paczek żywnościowych.
 


__________________________________________

 Informacje o realizaji
  DODATEK ELEKTRYCZNY

z dnia 2022-12-07    .

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku  przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy. 

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony. Chodzi tutaj o gospodarstwa domowe żyjące pod jednym adresem, ale które mają dwa różne źródła ogrzewania.

Przesłanki do wypłaty dodatku elektrycznego w przypadku takich gospodarstw domowych zostaną ustalone po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, z którego będzie wynikać zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie, tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie – platformą Epuap (Ważne! Wnioski przesyłane za pośrednictwem e-puap,  stanowiące załącznik do formularza pisma ogólnego, muszą być podpisane za pomocą profilu zaufanego).


Do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonów:

77 419 61 23, 77 474 60 10, wew. 21


Wzór wniosku do pobrania poniżej  OPIEKA WYTCHNIENIOWA

z dnia 2022-10-25    .

Wójt Gminy Świerczów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie ogłaszają nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

CZYTAJ DALEJ  >>

__________________________________________


Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej
__________________________________________Karta zgłoszenia do Programu

  DODATEK WĘGLOWY

z dnia 2022-08-25    .

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Dodatek węglowy przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.


Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Przy ustalaniu prawa do dodatku węglowego nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie – od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,

 • tradycyjnie (papierowo) – od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. :

  • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:10 do 15:10,

  • do skrzynki podawczej umieszczonej na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie, ul. Brzeska 15.


Formularz wniosku o dodatek węglowy będzie można pobrać w tut. Ośrodku
oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 419 61 23.


Wnioski złożone po 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
 
 

  INFORAMCJA

z dnia 2022-06-10    .

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW ” NA ROK 2022
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZAŁANIA COVID-19

    DOFINANSOWANIE  23 350,00 zł
   CAŁKOWITA WARTOŚĆ 23 350,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Świerczów Nr XXIX/312/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. został przyjęty program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 z funduszu przeciwdziałania
COVID-19

OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Program realizowany jest w terminie od dnia 01.06.2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

CEL PROGRAMU
Celem programu jest wsparcie świerczowskich seniorów 65+, którzy mają problemy                                z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia poprzez: dostęp do tzw.”opieki na odległość”, która poprawi ich poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

GRUPA DOCELOWA
Grupą docelową programu są seniorzy- mieszkający na terenie gminy Świerczów w wieku 65+, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

DZIAŁANIE W RAMACH PROGRAMU
Moduł II
Mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość poprzez zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu. Opaska pozwala na szybkie nawiązanie połączenia alarmowego przy pomocy SOS, który odbierany jest poprzez wyspecjalizowany zespół pracowników. Daje możliwość nawiązania połączenia głosowego bezpośrednio z opiekunem, ma także wbudowany moduł GPS oraz inne właściwości pozwalające kontrolować stan zdrowia. Celem opaski jest zapewnienie Seniorowi bezpieczeństwa, który zamieszkuje samodzielnie  lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparci. Zakupiono 30 opasek bezpieczeństwa dla seniorów.  INFORAMCJA

z dnia 2022-04-14    .


Informuję, że  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 15.04.2022 r. bedzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy
                                                                                                         
Kierownik Maria Bednarz
                                             
  OPIEKA WYTCHNIENIOWA

z dnia 2022-03-01    .

PROGRAM RZĄDOWY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022


Gmina Świerczów przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą:
”Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022
 
Szczegóły programu dostępne na stronie: https//www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka wytchnieniowa-edycja 2022

Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Świerczów oraz umową zawartą z Wojewodą Opolskim przewidziano, że w 2022 roku program będzie realizowany do 31.12.2022 r.

Całkowita wartość dofinansowania z funduszu Solidarnościowego: 29 376,00  zł.
Całkowita wartość projektu 29 376,00 zł.
 
Skorzystają z niego osoby z orzeczeniem z znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności
do 16 roku życia.
 
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
 
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie obciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również  na załatwianie niezbędnych spraw.  INFORMACJA

z dnia 2022-01-04    .

7 stycznia 2022 r. (piątek)  w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Świerczowie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.  DODATEK OSŁONOWY

z dnia 2022-01-04    .


 
 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać:

- elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie:

  od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:10 do 15:10,

- do skrzynki podawczej umieszczonych na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie ul. Brzeska 15

- osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – pod warunkiem wcześniejszego ustalenia terminu oraz zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej. Termin można ustalić telefonicznie pod numerem: 77 4 19 61 23

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać w tut. Ośrodku
oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

77 4196123 .

Wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. będą wypłacane w II ratach. Pierwsza: do 31 marca br. , druga do 2 grudnia br.( o ile będą kompletne i w pełni rozpatrzone). Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się o powyższe wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym
(Dz. U z 2022 r. poz. 1)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 w sprawie wzoru wniosku (Dz. U z 2022r. poz.2 )

_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

  INFORMACJA

z dnia 2021-10-20    .Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

 1. dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności,

 2. osobami posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych( Dz. U .z 2021 poz.573 ) albo

 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z art.5 i art.62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)

   • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m. in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
  INFORMACJA

z dnia 2021-06-01    .

Na podstawie art 130§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks Pracy (Dz. U. 2020 poz 1320 z późn zm) nakazującego pracodawcom wyznaczenie pracownikom dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, informujemy, że GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w  Świerczowie dnia 04 czerwca 2021 r. będzie  NIECZYNNY ponieważ  w/w dzień jest dniem wolnym za 1 maja 2021 r.  POWTÓRNY NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

z dnia 2020-10-30    .

Pomoc dla mieszkańców i Seniorów

Została uruchomiona dedykowana dla seniorów infolinia pod numerem telefonu
22 505 11 11. Dzwoniąc pod ten numer telefonu osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię
  POWTÓRNY NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

z dnia 2020-05-10    .

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Asystent Rodzin – umowa na zastępstwo  NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

z dnia 2020-05-08    .

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Asystent Rodzin – umowa na zastępstwo  Podstawowe informacje


Ośrodek obejmuje swoją pomocą zarówno materialną jak i doradczą, osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą wykorzystując własne środki możliwości, poprawić swojej trudnej sytuacji. Za takie sytuacje uznaje się:
  - ubóstwo,
  - sieroctwo,
  - bezdomność,
  - potrzebę ochrony macierzyństwa,
  - bezrobocie,
  - długotrwałą chorobę,
  - bezradność w sprawach opiekuńczo-rodzinnych i gospodarstwa domowego zwłaszcza rodzin wielodzietnych i niepełnych,
  - alkoholizm,
  - narkomanię,
  - trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
  - klęska żywiołowa lub ekologiczna.  Podstawowe formy pomocy1. Praca socjalna-jako szeroko rozumiane poradnictwo rodzinne i społeczne.

2. Zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych, które nie nabyły uprawnień do renty z systemów ubezpieczeń społecznych.

3. Zasiłki okresowe, dla osób i rodzin, majace na celu okresową pomoc materialną.

4. Pomoc w formie gorących posiłków dla uczniów szkół.

5. Zasiłki celowe i pomoc w naturze, mające na celu zapewnienie określonego rodzaju pomocy, przeznaczone na konkretny cel, na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej.